Zarząd

Aktualny Zarząd Pixel Crow Games S.A. jest jednoosobowy. Kadencja Zarządu trwa nie dłużej niż cztery lata. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala ilość członków Zarządu i okres kadencji. Upoważniony do reprezentacji Spółki jest Prezes Zarządu samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający wraz z Prokurentem.

W skład Zarządu wchodzi:

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Spółki Pixel Crow Games S.A. składa się z pięciu osób. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie zwykłą większość głosów. Kadencja Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż cztery lata.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą następujące osoby:

 1. Maciej Miąsik
  Życiorys
 2. Kamil Gemra
  Życiorys
 3. Adam Kozłowski
  Życiorys
 4. Mateusz Januś
  Życiorys
 5. Agnieszka Hałasińska
  Życiorys